Name Address
හංසි ඇඹරුම්හල හා නිෂ්පාදන අංක32, නාමල්ඔය ජනපදය, දඹගල්ල
සුසර තේ පාලිකා නිවස,2කණුව,දඹගල්ල.
ට්‍රික්ෂි කිතුල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ගිල්ලු‍ආර, කොස්සල්පල
උපේක්ෂා දේශිය නිෂ්පාදන ආයතනය අංක 81,නාමල් ඹය ජනපදය,දඹගල්ල
සේමිණි බියුටි සැලෝන් නො.06,මකුල්ල නගරය
දුලාජ් හාඩ්වෙයාර් ස්ටෝර්ස් මකුල්ල නගරය, දඹගල්ල
ජයසිංහ නෙට් කොමියුනිකේෂන් මකුල්ල නගරය, දඹගල්ල
නිව් රශ්මි ග්‍රොසරි ගොනතලාව හංදිය
උපේක්ෂා නිෂ්පාදන පිටතලාව,දැලිව පාර
එස්.එම්.එස්.කේ.ධාන්‍ය වර්ග හා රස කැවිලි නිෂ්පාදනය 8 කණුව,මාරිඅරාව
කේ.එම්.එස්.මෝටර්ස් හෑන්තියාව,දඹගල්ල.
ලසිත පොල් කෙදි ව්‍යාපාරය කොරාඹ පල්ලේබැද්ද
බණ්ඩාර ටෙක්ස්ටයිල් 62/1,තෑරැලපාර,ඔබ්බේගොඩ
චමින්ද ස්ටෝර්ස් කොලොන්ගස්ලන්ද බදුළුවෙල
ජයසේකර පැෂන් "සිසිල", දඹගල්ල
නේහා නිෂ්පාදන ගල්පොල්ලන්ද. කෝට්ටගල, දඹගල්ල
රසිදු නිෂ්පාදන ඉළුක්පිටිය,තම්පලාවෙල
සදුනි තැරෑල, දඹගල්ල
චාමර නිෂ්පාදන කහටදඩුපිටිය,දඹගල්ල.
ජයසේකර වේවැල් කාර්මිකයෝ මරක්කනාව,මාගන්දන
ඉසුරු කොමිනිකේෂන් ඇන්ඩ් ඉලේක්ට්‍රිකල්ස් ගල්ලිදආර,මීගහපිටිය,දඹගල්ල
කුසල් ස්ටෝර්ස් 68 A,රෝහල පාර,ඉගිනියාගල
චින්තක රෝලර් ඩෝ ඇන්ඩ් අයන් වර්ක්ස් මකුල්ල නගරය,දඹගල්ල
ආසිරි ටෙක්ස්  07 කණුව,කොල්ලාදෙණිය
ඩී.එම්.සී.පොලිතීන් පැක් කෙහෙල්ලන්ද,දඹගල්ල
ඩිනුක වෙළඳ සැල 4 කණුව, ඉහාව, ඌව ගංගොඩගම, දඹගල්ල
සියඹලා හෙවනහොටෙල් ගලබැද්ද,මොණරාගල
ප්‍රේමසිරි කන්ස්ට්‍රක්ෂන් මුල්ලේගම
සංජනා ටෙක්ටයිල් ධීවර ගම්මානය,ඉඟිණියාගල
එස්.ඒ.එම්.ගාමන්ට් දියවර ගම්මානය,ඉඟිණියාගල
තිලිණි නිශ්පාදන රත්මල්ගහ ඇල්ල
එම්.ආර්.එල්. ධන්‍ය නිෂ්පාදක‍යයෝ සහ බෙදාහරින්නෝ බොල්ගල්ල
රස පියස මකුල්ල නගරය, දඹගල්ල
හසිත කෘෂි පියස තුසිත, මකුල්ල නගරය, දඹගල්ල
ජයානි කොන්ත්‍රාත්කරුවෝ සහ සේවා සපයන්නෝ මීගහපිටිය, දඹගල්ල
C E P කොන්ත්‍රාත්කරුවෝ කහගොල්ල, දොඹගහවෙල
ඉදුවර නsෂ්පාදන පල්ලෙවෙලබැද්ද,මාරswරාව
D. R. K. මෝටර්ස් නො.76,අරාටුගස්වෙල 
N.S.K. ටේලර්ස් ශ්‍රීමාලි නිවස, ගල්ගොඩගම, දඹගල්ල
S.N. කන්ට්‍රක්ෂන් ඉහාව
සිතුමිණි ඇල්හේන්පිටිය
හසිත මෝටර්ස් හසිත මෝටර්ස්, මකුල්ල නගරය, දඹගල්ල
සමන් ග්ලාස් සෙන්ටර් ඔබ්බේගොඩ, ‍මොනරාගල
තරුෂි නිෂ්පාදන නව ගම්මානය,දඹගල්ල,මඩුල්ල
වර්දන සර්විස් සෙන්ටර් වාලන්ද, ඔබ්බේගොඩ
ඔමන්සර  262 කණුව,වැලියාය,මඩුල්ල
නෙල්සන් බේක් හවුස් මුල්ලේගම
ප්‍රියංගි ටිංකරින් වර්ක්ස් ඇන්ඩ් ස්ර්විස් සෙන්ටර් හැන්තියාව හංදිය,දඹගල්ල,
සදහිරු නිෂ්පාදන පහලවත්ත,දඹගල්ල
සිතුමිණි ඇල්හේන්පිටිය
පුබුදු බතික් අංක 1 A,නාගවිමන,ඉගිණියාගල
පිනිදු බයිට්ස් සහ රසකැවිලි 136,දැලිව පාර,දඹගල්ල
සුරස බිම්මල් මුල්ලේගම
ඉදුනිල් ගලබැද්ද,මොණරාගල
විසිතුරු කොන්ක්‍රිට් නිෂ්පාදන ඇල්ලේකොණ
K M R consulting and construction අරඵවින්න,ගෝනතලාව
සුනිල් නිෂ්පාදන මැඩියගොල්ල,මාරිඅරාව,
තරිදු ධාන්‍ය ඇඹරුම්හල පන්සල ඉදිරිපිට ,මිගහපිටිය,දඹගල්ල
සෙත්මි නිෂ්පාදන පන්සල ඉදිරිපිට ,ඹබ්බේගොඩ
ඉරේෂ් එන්ටප්‍රයිසස් දඹගල්ල හන්දිය,ඹබ්‍බේගොඩ
යසරු නිෂ්පාදන ඉහාව ඌව ගංගොඩගම,දඹගල්ල
දර්ශන ස්ටෝර්ස් මාරිඅරාව
රංගනා පිරිසිදු කිරිම කුට්ටියගොල්ල,ඹබ්බේගොඩ
ශාන් නිෂ්පාදන ටී 10,ගගපාර,ඉගිණියාගල
ඹත්නිකා නිෂ්පාදන තරුෂි නිවස,අඵපත්ගල,ගලබැද්ද
චන්‍රා නිෂ්පාදන හින්වත්ත,මුල්ලේගම
දිසා ටේලර්ස් අරඵවින්න,ගෝනතලාව
ඩිමාෂා ට්‍රේලර්ස් මකුල්ල නගරය,දඹගල්ල
චතුක තේ කුඩු 26/2, රිටිගහවත්ත ,බුද්ධම
ගගමිණි එන්ටර්ප්‍රයිසස් කැලුම් නිවස,ඹබ්බේගොඩ
චන්දිමාල් අයන් වර්ක්ස් දඹගල්ල පාර,3 කණුව,මැදගම,බිබිල
සංජන මෝටර්ස් විහාරස්ථාන අසල,ඹබ්බේගොඩ,
චන්ද්‍රිකා හෝටලය අංක 154,දැලිවපාර,දඹගල්ල
ආර්.ජි.එස්.නයනප්‍රිය වී මෝල සහ පොල්තෙල් මෝල මැදබැද්ද,මාරිඅරාව
රසකැවිලි නිෂ්පාදන ගල්බොක්ක පාර මාගන්දන,දඹගල්ල
පුන්සද නිෂ්පාදන 39/2,පගුර,කටුපැලැල්ල,
විදුමිණි බියුටි සැලොන් උඩුමුල්ල,දඹගල්ල
එරන්ද ට්‍රේඩි සෙන්ටර් 9 කණුව,මැදගම,බිබිල
ආර්.ඩි.පි.කන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් මාගන්දන,දඹගල්ල
හේමජිත් අඔරැම්හල සහ නිෂ්පාදන දුනුගොල්ලේගම,ඹබ්බේගොඩ,
තරිදු කොමිනිකේෂන් මීගහපිටිය,දඹගල්ල
එදිරිසිංහ ‍සේවිස් සෙන්ටර් බණ්ඩාරනායක මාවතඉදිරිපිට,දඹගල්ල
ලක්ෂ්මන් මොටර්ස් මුල්ලේගම,නෙල්ලියද්ද,ඉගිණියාගල
ඉදුනිල් ගලබැද්ද,මොණරාගල
ප්‍රසන්න ට්‍රේලර්ස් කිවුල,මහලන්ද,කොට්ටගල,
කුඹුක් සෙවන ‍කොල්ලාදෙණිය,මාරිඅරාව,
කුමාරි බියුටි සැලොන් මැඩියගොල්ල,මාරිඅරාව,දඹගල්ල
කේ.එම්.එස්.තිරරෙදි මැසිම අංක 29,මකුල්ල වත්ත,දඹගල්ල
ගජිදු ගෙස්ට් බතලවත්ත,ඹබ්බේගොඩ,
CKS ටේලර්ස් ඇන්ඩ් ෆැෂන් අංක 09, වැලිකටුව, ඹබ්බේගොඩ
දැලිව,පළතුරැ එක්රැස් කිරිමේ මධ්‍යස්ථානය දැලිව,රුවල්වෙල,මොණරාගල
සැලුන් ඩි සංජන විහාරස්ථාන අසල,ඹබ්බේගොඩ,
ජි.එම්.අයි.පි. නි‍ෂ්පාදන පංගුව පාර, දැලිව, රුවල්වෙල
වීසා සොලුෂන්ස් ශාන්ත ගෙස්ට්, ඔබ්බේගොඩ, මොනරාගල
විනුති ස්ටෝර්ස්  ‍කෝට්ටගල
Sun Foods දැලිව
ලක්සිරි හාල් මෝල ඇල්ලේකොණ
ලවිඳු ෆාමසි රෝහල අසල, දඹගල්ල
අසංක ගඩොල් නිෂ්පාදන ලයිට් පාර, උඩුමුල්ල, දඹගල්ල
ලක්කෘෂි පැළ තවාන දැලිව කිරිමැටි ආර
සංජීවනී ටේලර් ෂොප් කොල්ලාදෙණිය, මාරිඅරාව
"තාරකා" පැල තවාන උඩුමුල්ල,දඹගල්ල
වරුණි බියුටි සැලෝන් මඩුල්ල
දිනෙත් බේකරිය කිරිමැටි ආර, රුවල්වෙල
සංජීව කොන්ක්‍රීට් වර්ක්ස් පුවක්ගොඩ
ඔසඳ නිෂ්පාදන SP 3B, ගබඩාපාර, ඉගිනියාගල
ශ්‍රී සවි කොන්ක්‍රිට් නිෂ්පාදන 45/1, පොතුවිල් පාර, ඔබ්බේගොඩ, මොනරාගල
සුමිහිරි ජීවක ගෝනතලාව හංදිය, දඹගල්ල
ලක්ෂාන් මී කිරි නිෂ්පාදන නව ගම්මානය, දඹගල්ල, මඩුල්ල
චරිත ගෙස්ට් ඉඟිණියාගල
ගුණවර්ධන බෙදාහරින්නෝ චානක වෙළදසැල, 2 කණුව, දඹගල්ල
සයුරු පැ‍‍‍‍‍ෂන් ඇල්ලේකො‍‍‍ණ, ද‍‍ඹගල්ල
නව‍ සෞම්‍ය නිෂ්පාදන මඩුගස්මුල්ල
හිරුෂ හාඩ්වෙයාර් ඇන්ඩ් ස්ටෝර්ස් දැලිව -මඩුල්ල
සා ගා ශබ්ද විකා‍ශන යන්ත්‍ර හා ලයන් කේටරින් සර්විස් මඩුල්ල
පීපල්ස් බේකර්ස් අංක 06, මකුල්ල නගරය, දඹගල්ල
පමිදු  නිෂ්පාදන දඹගල්ල පාර, ඔබ්බේගොඩ, මොනරාගල
නිරංජලී ස්ටෝර්ස් පහලවත්ත, දඹගල්ල
දිනූ නිෂ්පාදන 7 කණුව, අරාටුගස්වෙල, දඹගල්ල
කේ.ටී.එච්. ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ස් මඩුල්ල
රුවන් නිෂ්පාදන මඩුල්ල
දමිත් වඩු වැඩ පල මඩුල්ල
කවිඳු නිෂ්පාදන මඩුල්ල
නෙත්සර වෙළඳ සැල පොල්ගහගම
ආදිත්‍යා නිවාස සැලසුම් සමන් සෙවන, ඔබ්බේගොඩ
අනුර නිෂ්පාදන මුල්ලේගම
රෝහණ ග්‍රොසරි ඇන්ඩ් හාඩ්වෙයාර් පල්ලෙවෙලබැද්ද,මාරිඅරාව
වඩුකාර්මික හා කැටයම් මඩුල්ල
සුරාජ් ලී මඩුව දැලිව
ධම්මික ස්ටෝර්ස් පොල්ගහගම
සෙනෙවිරත්න වෙළඳසැල මාරිඅරාව
නෙත්සර වී ඇඹරුම්හල පොල්ගහගම, මාරිඅරාව
අදීශ වෙළඳසැල මැදබැද්ද,මාරිඅරාව
ධනුෂ්ක වෙළඳසැල පල්ලෙවෙලබැද්ද,මාරිඅරාව
එරන්දතී නිෂ්පාදන 95/ඒ, 7 කණුව, අරාටුගස්වෙල, දඹගල්ල
ලී නිවහන අංක 07/ඒ, නාමල්ඔය ජනපදය, දඹගල්ල.
රශ්මි වෙළඳ සැල කොළොන්ලන්ද, ගල්බොක්ක, දඹගල්ල
සජිත් නිෂ්පාදන මඩුල්ල
පත්මසිරි ඔටෝ සර්විස් මීගහපිටිය 
අනුර ස්ටෝර්ස් පාසල අසල, නාමල් ඔය ජනපදය, මඩුල්ල
අකිල කොන්ක්‍රිට් වර්කස් පංගුව, මඩුල්ල
දිල්හාර පෘඩ්ස් වැලිකටුව හංදිය, ඔබ්බේගොඩ, දඹගල්ල
පේමදාස' උක් ඇඹරුම්හල මහලන්ද, කෝට්ටගල, දඹගල්ල
දැලිව ස්ටෝර්ස් මඩුල්ල
ලකී ෆුඩ් ප්‍රොඩක්ට් 45, ගලබැද්ද, මොණරාගල
සුරාජ් වඩු මඩුව දැලිව
අජිත් ස්ටෝර්ස් පංගුව පාර, දැලිව
නාමල් වෙළඳසැල මඩුල්ල
පමෝදා අයන් වර්ක්ස් පමෝදා අයන් වර්කස්, හෑන්තියාව, දඹගල්ල
ශානී කොන්ක්‍රීට් වර්ක්ස් 4 කණුව, ඉහාව, දඹගල්ල
කේ. බී. ස්ටෝර්ස් ගෝනතලාව, දඹගල්ල
දිල්ශානී වෙළඳ සැල ගංගොඩඅරාව
ඉෂාර වෙළඳසැල තලාව පාර, ගංගොඩඅරාව, මාරිඅරාව, 
රත්නායක ස්ටොර්ස් දඹගල්ල
ප්‍රේමදාස ස්ටෝර්ස් මඩුල්ල
කෂ්මික ස්ටෝස් මොරගොල්ල, කෝට්ටගල, දඹගල්ල
චමිදු තෙල් මෝල/ ධාන්‍ය ඇඹරුම්හල මඩුල්ල
බණ්ඩාර ස්ටෝස් 7 කණුව, අරාටුගස්වෙල, දඹගල්ල
සේන වෙළඳසැල අංක 54/1, රිටිගහවත්ත, බුද්දම, මොණරාගල
ප්‍රබෝදිනී වී මෝල බකිණිගස්මඩ, මඩුල්ල
සංජීවනී ටේලර් ෂොප් 114/බී, කොල්ලාදෙණිය, මාරිඅරාව, මඩුල්ල
කුමාර හාඩ්වෙයාර්/ කුමාර ස්ටෝස් පංගුව
ඉන්දු නිමි ඇදුම් අලෙවිය මුල්ලේගම
ජයනන්දන කොන්ක්‍රීට් වැඩපල පේරගහවත්ත
S L S කුමාර නිෂ්පාදන ගොඩාන
කේශන කොන්ක්‍රීට් වැඩපල කොලොන්ගස්ලන්ද, බදුළුවෙල, දඹගල්ල
රංජිත් ස්ටෝර්ස් පල්ලේවෙල බැද්ද
සංජීව හාඩ්වෙයාර් ඇන්ඩ් ස්ටෝර්ස් පන්සල අසල, පොල්ගහගම, මාරිඅරාව 
කුමුදු ඇඹරුම් හල මාගන්දන, දඹගල්ල
හීන් මැණිකා වෙළඳ සැල නාගහමඩ, දොඹගහවෙල
එස්.එස්.පී. ස්ටෝර්ස් ගල්කොටුව, මෑඩියගොල්ල, මාරිඅරාව
සෙව්වන්දි අලෙවිසැල පහලවත්ත හංදිය,දඹගල්ල 
සිරිගල මෙඩි ලැබ් -  දඹගල්ල මකුල්ල
නිල්මිණි වෙළඳසැල ගල්බොක්ක, දඹගල්ල
අලුත්‍ කඩේ පංගුව , රුවල්වෙල
පැතුම් වෙළඳ සැල අලයාය, බුද්ධම
දහම් හාඩ්වෙයාර් බකිණිගස්මඩ, රුවල්වෙල
අසංක ස්ටෝර්ස් අරාටුගස්වෙල, නාමල්ඔය, දඹගල්ල
රණවීර ස්ටෝර්ස් මහලන්ද, කෝට්ටගල, දඹගල්ල
අමරසිංහ බේක් හවුස් 8 කණුව, මාරිඅරාව
මෙත්සර ස්ටෝර්ස් ඇල්හේන්පිටිය, ඉළුක්ලන්ද, ඔබ්බේගොඩ
ආසිරි ස්ටෝර්ස් කොල්ලාදෙණිය, මාරිඅරාව
මෝහන වෙළඳසැල නාගොල්ල පාර, දීගන, බදුළුවෙල
තුසන්ත කොන්ක්‍රීට් වර්ක්ස් 111, දැලිව පාර, දඹගල්ල
සෙව්වන්දි ස්ටෝර්ස් කොල්ලාදෙණිය, මාරිඅරාව
මෝහන මාළු වෙළඳසැල නාගොල්ල පාර, දීගන, බදුළුවෙල
චලිෂ ස්ටෝර්ස් නාගහමඩ, දොඹගහවෙල
රන්තරු නිෂ්පාදන පොල්ගහගම, මාරිඅරාව
පසිඳු ස්ටෝර්ස් බකිණිගස්මඩ, රුවල්වෙල
ආර්. එම්. එස්. ධාන්‍ය පිටි කිරිමහා සහල් නිෂ්පාදනය පුවක්ගොඩ, ඌව ගංගොඩගම
ලක්මාල් ස්ටෝර්ස් වැලිකටුව , ඔබ්බේගොඩ
නවසංඛ නිෂ්පාදන සෞම්‍ය, මඩුගස්මුල්ල, ඔබ්බේගොඩ
ජයසිංහ ස්ටෝර්ස්  සද්දම්ගම හංදිය, ඌවගංගොඩගම, දඹගල්ල
වත්සලා වෙළඳසැල කලෝගහඅරාව, අල්පිටිය
සුමුදු ස්ටෝර්ස් නාගොල්ල, බදුළුවෙල
කුමාර වී.මෝල කොරටිය
c කුමාර ස්ටෝර්ස් කොරටිය
පේරපිටිය එන්ටර්ප්‍රයිසස් පේරපිටිය, මාරිඅරාව
චරිත රෙස්ට් ඉගිණියාගල
 හිමාෂි වෙළදසැල උඩඅරාව, බදුලුවෙල, දඔගල්ල
ජයසිංහ ස්ටෝර්ස් මාරිඅරාව
ධම්මික ස්ටෝර්ස් පොල්ගහගම, මාරිඅරාව
ලහිරු වෙලදසැල කොරටිය
මෙත්පිල වෙලදසැල අලයාය
බණ්ඩාර ස්ටෝර්ස් ගිල්ලු ආර
ප්‍රියන්ත වෙලදසැල නීලව බැද්ද
ලක්මාලි වෙලදසැල පල්ලේබැද්ද, මාරිඅරාව
අමරසිංහ සැලුන් මාරිඅරාව
සුමුදු ස්ටෝර්ස්  බකිණිගස්මඩ, රුවල්වෙල
මලිදු ඇඔරුම්හල ගංගොඩඅරාව
මංජුල වී මෝල හා ධාන්‍ය වර්ග ඇඔරැම්හල කොරාඔ හන්දිය
ඉසුරු වී මෝල ගම්මිරිස්වැල්දෝව
කෂ්මික ධාන්‍ය ඇඔරුම් මොරගොල්ල, කොට්ටගල, දඔගල්ල
මහේෂ් ස්ටොර්ස් ඉහාව, ක.වි අසල
චන්දි ටෙක්ස්ටයිල් ධිවරගම්මානය, ඉගිණියාගල 
හංසි පැළ තවාන 263 කණුව, ගලබැද්ද, මොණරාගල
ශාන් කොන්ක්‍රීට් වර්ක්ස් 4 කණුව,ඉහාව,දඹගල්ල
සෙවිවන්දී අලෙවිසැල පහලවත්ත හංදිය,දඹගල්ල 
සංජීවනී ‍‍ටේලර් ෂොප් කොල්ලාදෙණිය, මාරිඅරාව,දඹගල්ල
සංජීව හාඩ්වෙයාර් ඇන්ඩ් ස්ටෝර්ස් පන්සල අසල, පොල්ගහගම, මාරිඅරාව 
සිරිවර්ධන වළෙදසැල 118/ඒ බංඩාරවාඩිය,මඩුල්ල
අනුර වෙළෙදසැල මරක්කනාව,මාගන්දන
Miyusoft ඔබ්බේගොඩ, ‍මොනරාගල
සේන මෝටර්ස් කොල්ලාදෙණිය, පාසල අසල
සමීර වී ඇඹරැම්හල අරළුවින්න, පංගුව
ඒ. ජී රැපසිංහ වෙළෙදසැල ගංගොඩඅරාව,මඩුල්ල
කරමැටිය මැටි ගඩොල් වර්කස් මිරිස්වැල් ගම, ගෝනතලාව,දඹගල්ල
සිල්ලර බඩු වෙළෙදසැල 7කණුව, කොල්ලාදෙණිය,මඩුල්ල
සෝමාවතී වෙළෙදසැල පන්සල අසල, හිගුර පාර,අරාටුගස්වෙල
විමලාවතී වෙළෙද සැල 7කණුව, අරාටුගස්වෙල,දඔගල්ල
සුහද වෙළෙදසැල 116 දැලිව, මඩුල්ල
සුරාජ් වඩු මඩුව දැලිව, මඩුල්ල
ලකී ෆුඩ් ප්‍රොඩක්ට් 45,ගලබැද්ද, මොණරාගල
දැලිව ස්ටෝර්ස් වෙලන්ගස්මුල්ල හංදිය, දැලිව, රුවල්වෙල
අමර ස්ටෝර්ස් ලයිට් පාර, මාරිඅරාව,දඹගල්ල
සැලෝන් දුලාංප් මීගහපිටිය,මඩුල්ල
ඉමන්දී හාඩිවෙයාර් කොල්ලාදෙණිය, මාරිඅරාව මඩුල්ල
හංස කොමියුනිකේෂන් කොල්ලාදෙණිය, මඩුල්ල
අජිත් ස්ටෝර්ස් දැලිව, පංගුවපාර,මඩුල්ල
කේ.‍එමි රමිබන්ඩා මඩුල්ල
ජානක අභ්‍යාස පොත් අගල් කැටිය, ඔබිබෙගොඩ, මඩුල්ල
නෙත්සර වි ඇඹරුම් හල පොල්ගහගම
නෙත්සර බයිට්ස් නාගහමඩ, දොඹගහවෙල
මනෝජ් වෙළඳ සැල ඉඟිණියාගල
මකුල්ල ෆාම් ෂොප් "මල්ලිකා", මකුල්ල නගරය, දඹගල්ල
කවිදු ස්ටෝර්ස් තල්කොටයාය
රසිකා නිෂ්පාදන පල්ලේබැද්ද, දොඹගහවෙල
A D ඔටෝ පාර්ට්ස් හෑන්තියාව,දඹගල්ල.
D M S මෝටර්ස් 2 කණුව, ලෑටිය වත්ත, දඹගල්ල
දිනසිරි නාමල්ඔය ජනපදය, අංක 90, දඹගල්ල
ප්‍රේමසිරි ලී බඩු වෙළඳ සැළ පල්ලේවෙල බැද්ද, පොල්ගහගම, මාරිඅරාව
ජයති කොන්ක්‍රීට් නාගොල්ල, බදුළුවෙල
හංසි මිල්ස් පේරගහවත්ත
ලුකින් සෙල් පැෂන් අංක 06, මකුල්ල නගරය, දඹගල්ල
ඇක්සස් ෆුඩ්ස් පෙර පාසල අසල, දඹගල්ල පාර, ඔබ්බේගොඩ, මොනරාගල
සංජීව ස්ටෝර්ස් පුවක්ගොඩ, ඌව ගංගොඩගම
ස්මාර්ට් කොම්පියුටර් දඹගල්ල
සමගි නිෂ්පාදන දුණුගොල්ලේ ගම, ඔබ්බේගොඩ, මොනරාගල
රශ්මිතා පොල් ලී වෙළඳ සැල ගල්ගොඩගම, දඹගල්ල
ග්‍රීන් පැරඩයිස් ඉසුරු, මකුල්ල නගරය, දඹගල්ල
දර්ශනි නිශ්පාදන වාලන්ද, ඔබ්බේගොඩ
නිලූකා කොන්ක්‍රීට් වැඩපල අංක 13, මැදගම පාර, 6 කණුව, දඹගල්ල
චමින්ද මෙටල් වර්ක්ස් අංක 13බී, මැදගම පාර, 6 කණුව, දඹගල්ල
තියන්සා බිම්මල් අංක 48, ඇල්හේන්පිටිය, තැරෑල, දඹගල්ල
MAY MILL " කවිඳු", මීගහපිටිය, දඹගල්ල
තෙනුලි මෝටර්ස් මකුල්ල නගරය, දඹගල්ල
අරුණ වෙළඳසැල කොහිල ආර, රුවල්වෙල, දඹගල්ල
නතාරා කේක් ආර්ට් බුලත්වත්ත, ඔබ්බේගොඩ
විජය ප්‍රවාහන සහ බෙදාහැරීම ටී 57 සේපාලිස් පාර,ඉඟිනියාගල
තිලක් වෙළෙඳසැල ඇනිකට්පාර, අරාටුගස්වෙල  දඹගල්ල
පුබුදු නිෂ්පාදන දුනුගොල්ලේගම,ඹබ්බේගොඩ,
ආසිරි වී මෝල මකුල්ල නගරය, දඹගල්ල
දිල්කි බියුටි සැලොන් ඉඟිණියාගල
කුකුල් පාලනය I.D.Q. 80(A/1), රෝහල පාර,ඉඟිණියාගල
සත්සඳ පොත් හල  මකුල්ල නගරය, දඹගල්ල
IDS SUPPER FISH I.D.Q. 80(A/1), රෝහල පාර,ඉඟිණියාගල
නිර්මල නිෂ්පාදන ගල්ලිඳආර, මීගහපිටිය, දඹගල්ල
ජයරත්න නිෂ්පාදන නො.15, ඇල්හේන්පිටිය, ඉලුක්ලන්ද, ඔබ්බේගොඩ
සී.සී.ටී.වී. කැන්ඩි කිරිවැල්ගොඩ, මාරිඅරාව
I SUPPLY.LK කලෝගහඅරාව, අල්පිටිය
සවිය ඇඟ‍‍ළුම් හල අලිහොඩයාය, නාගහමඩ, දො‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ඹගහවෙල
දඹගල්ල ටයර් හවුස් මකුල්ල නගරය, දඹගල්ල

News & Events

Scroll To Top