2016 අංක 12 දරණ තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ මඩුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ තොරතුරු නිලධාරියාගේ හා නම් කළ නිලධාරියාගේ විස්තර

නම් කල නිලධාරි

Divisional Secretariat

Name  -  S.C.Weerakoon

Designation - Divisional Secretary

Telephone No.  -  +94 552 275 201

E-Mail  -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Information Officer
AO

Name  -  J.M.S.Jayasinghe

Designation - Administrative Officer

Telephone No. -  +94 552 275 038

E-Mail  -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

News & Events

Scroll To Top